Branschorganisationer i Sverige

SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är av regeringen utsedd som svensk standardiseringsorganisation och fastställer sedan den 1 januari 2001 svensk standard inom sitt område.

Box 1284

SE-164 29 Kista

Telefon: 08-4441400
Fax: 08-4441430

Kista

Silf - Sveriges Inköps- och Logistikförbund

Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik.

Box 1278

SE-164 28 Kista

Telefon: 08-7521670
Fax:

Kista

SPT Association

SPT är en nordisk branschorganisation för företag som arbetar med byggnation, installation, service och underhåll av drivmedelsanläggningar.

Mailbox 2453

SE-111 75 Stockholm

Telefon: 0708-326000
Fax:

Stockholm

Stål- och Mekangruppen

Stål- och Mekangruppen är en branschförening för de mindre och medelstora företagen inom verkstadsindustrin. Föreningen är en branschorganisation inom Svensk Industriförening Sinf.

Box 22307

SE-104 22 Stockholm

Telefon: 08-4401170
Fax:

Stockholm

Svensk Handels Arbetslöshetskassa SHA

A-kassa för företagare.

Box 4347

SE-102 67 Stockholm

Telefon: 08-50647100
Fax: 08-50647140

Stockholm

Svensk Industriförening

Sinf är din företagsresurs. När du har ett problem som propsar på en lösning, då har vi en lösning. Anpassad till företagets förutsättningar, ambitioner och mål. Levererad personligen, snabbt och enkelt. Som om vi satt i rummet intill. Vi prioriterar företagsnyttan och vill alltid gynna din affär. Tillsammans med oss kan det plötsligt visa sig att du behöver nyanställa istället för att friställa. Vi verkar inom affärsmannaskap, affärsutveckling, arbetsrätt och affärsjuridik för att göra företagare tryggare, förhandla fram starka avtal och skapa nya möjligheter. Våra medlemmar söker valfrihet, handlingsfrihet och nya vägar. Tillsammans tar vi företagandet dit där framtiden finns.

Box 22307

SE-104 22 Stockholm

Telefon: 08-4401170
Fax: 08-4401171

Stockholm

Svensk Plastindustriförening, SPIF

Intresseorganisation för de mindre och medelstora företagen inom plastbearbetande industri. Verksamheten är i första hand inriktad på att tillfredställa medlemsföretagens behov av service och information i företagar- och branschfrågor. Juridisk hjälp och biträde vid förhandlingar, service i arbetsrättsliga frågor, information om nya lagar och förordningar samt ekonomisk rådgivning är några av föreningens viktigaste funktioner. I branschfrågor bevakar föreningen branschens intressen på gängse sätt genom besvarande av remisser från myndigheterna och genom deltagande i både svenskt och internationellt samarbete.

Eldrörsgatan 1

SE-591 51 Motala

Telefon: 08-4401170
Fax: 08-4401171

Motala

Svenska Elektro- O Dataingenjörers Riksförening

Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening (SER) är en sammanslutning av elektro- och dataingenjörer representerar hela den svenska elektro- och dataingenjörskåren. Enligt stadgarna ska SER stimulera informations- och erfarenhetsutbyte, verka för medlemmarnas yrkeskunskap och ansvarskänsla. Dessutom ska SER främja elektro- och datateknikens samhällsnyttiga utveckling.

Enhagsslingan 6

SE-187 40 Täby

Telefon: 08-55606142
Fax:

Täby

Svenska Form-Och Pressverktygsföreningen

Svenska Form- och Pressverktygsföreningen startade 1963 och är en branschförening inom Svensk Industriförening, Sinf, vars medlemmar till övervägande del tillverkar och servar form- och pressverktyg. Vissa medlemsföretag levererar också standarddetaljer för verktyg.

Box 22307

SE-104 22 Stockholm

Telefon: 08-4401183
Fax:

Stockholm

Svenska Förpackningsgillet

Förpackningsgillet, SFG eller Gillet som det ibland kallas, grundades 1973 och är ett professionellt nätverk för människor som i sitt yrke på det ena eller andra sättet berörs av förpackningsfrågor.

Skogsgläntan 7

SE-142 52 Skogås

Telefon: 0768-767055
Fax:

Skogås

Svenska Gjuteriföreningen

Svenska Gjuteriföreningen är en branschorganisation för gjuterier, leverantörer och företag som använder gjutna komponenter i sina produkter eller processer.

Box 445

SE-551 16 Jönköping

Telefon: 036-301200
Fax: 036-166866

Jönköping

Svenska Institutet för Standarder

SIS, Swedish Standards Institute, är en medlemsbaserad, ideell förening som är specialiserad på nationella och internationella standarder. SIS är marknadsledande på standarder i Sverige och kännetecknas av affärsmässighet, kunnighet och öppenhet i relationen med kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners.

Box 45443

SE-104 31 Stockholm

Telefon: 08-55552000
Fax: 08-55552001

Stockholm

Svenska Kartongförpackningsföreningen

Svenska Kartongförpackningsföreningen är en branschförening för företag som tillverkar kartongförpackningar. Föreningen bildades 1951 och dess ändamål är bl a att främja branschens ekonomiska och tekniska utveckling.

Box 55525

SE-102 04 Stockholm

Telefon: 036-160220
Fax:

Stockholm

Svenska Kemistsamfundet

Kemistsamfundet är en livaktig ideell förening, öppen för alla som är intresserad av kemi. Ändamålet är att befordra utvecklingen av kemin och dess tillämpningar.

Wallingatan 24, 3 tr

SE-111 24 Stockholm

Telefon: 08-4115260
Fax: 08-106678

Stockholm

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är branschorganisationen som samlar tillverkare, importörer, installatörer samt serviceföretag inom frys-, kyl- och värmepumpbranschen.

Gustavslundsvägen 135

SE-167 51 Bromma

Telefon: 08-51254950
Fax: 08-51254999

Bromma

Svenska Mekanisters Riksförening

Svenska Mekanisters Riksförening är en sammanslutning av civilingenjörer, högskoleingenjörer, ingenjörer med god arbetslivserfarenhet och teknologer med maskin-, energi- eller transportteknik som huvudsakliga intresseområden. Föreningens målsättning är att främja den tekniska utvecklingen, att driva kunskapsspridning, att erbjuda ett intressant nätverk samt att verka för kamratlig samvaro medlemmarna emellan. SMR arbetar även för att påverka utbildningen vid de tekniska högskolorna.

Box 2045

SE-135 02 Tyresö

Telefon: 08-6679320
Fax:

Tyresö

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen

Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen, SPCI, är i grunden en kamratförening som har till uppgift att främja teknisk utveckling inom svensk industri för tillverkning av massa, papper och kartong samt inom industrier med anknytning till branschen såsom grafisk industri och förpacknings-, förädlings- och konverteringsindustri samt skoglig verksamhet.

Box 5515

SE-114 85 Stockholm

Telefon: 08-7838400
Fax: 08-6617344

Stockholm

Svenska Solskyddsförbundet

Svenska Solskyddsförbundet är en branschorganisation för företag verksamma som komponenttillverkare, grossister, producenter och detaljister inom solskyddsbranschen.

Stora Åvägen 21

SE-436 34 Askim

Telefon: 0515-10554
Fax: 0515-10503

Askim

Svenska Transportarbetareförbundet

Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. Förbundet grundades som ett renodlat hamnarbetarförbund, och än idag organiserar vi arbetare i hamnen. Därutöver har vi medlemmar ur en rad olika branscher och yrkesområden inom transportnäringen. Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati.

Box 714

SE-101 33 Stockholm

Telefon: 08-7237700
Fax: 08-240391

Stockholm

Svenska Wellpappföreningen

Svenska Wellpappföreningen (SWIF) bildades 1954 och är en branschförening för wellpappindustrin. Föreningens uppgift är att främja branschens utveckling, bland annat genom att bevaka branschintressen inom ekonomi, teknik och miljö. Ett arbete som sker i samarbete med branschföreningar i andra länder. Vidare arrangerar föreningen i viss utsträckning seminarier och yrkesutbildningar, exempelvis i tryckteknik och stansning.

Klara Norra Kyrkogata 31

SE-111 22 Stockholm

Telefon: 08-50893800
Fax:

Stockholm

Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter. Förbundet är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för oss är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Box 5027

SE-102 41 Stockholm

Telefon: 08-50557700
Fax: 08-50557705

Stockholm

Sveriges Ingenjörer

Vi är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Box 1419

SE-111 84 Stockholm

Telefon: 08-6138000
Fax: 08-7967102

Stockholm

Sveriges Stenindustriförbund

Sveriges Stenindustriförbund, STEN, är en branschorganisation för stenindustrin. Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter. Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar.

Industrigatan 6

SE-291 36 Kristianstad

Telefon: 044-209780
Fax: 044-209675

Kristianstad

Sveriges Transportindustriförbund

Transportindustriförbundet är ett branschförbund inom TransportGruppen och Svenskt Näringsliv. Vi organiserar godstransport- och logistikföretag i Sverige och representerar dessa inför myndigheter och andra organisationer.

Box 5384

SE-102 49 Stockholm

Telefon: 08-7627100
Fax:

Stockholm

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation och vi arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Vi driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag.

Box 7248

SE-103 89 Stockholm

Telefon: 08-7535400
Fax: 08-7556001

Stockholm

Svetskommissionen

Svetskommissionen är en teknisk branschorganisation för fogande industri. Vi jobbar med standardisering, forskning och utbildning. Svetskommissionens viktigaste uppgift är att verka för våra medlemmars intressen.

Box 5073

SE-102 42 Stockholm

Telefon: 08-12030400
Fax:

Stockholm

Syf (Svensk Ytbehandlings Förening)

Den kemiska och elektrolytiska ytbehandlingsindustrins branschorganisation.

Box 71

SE-501 13 Borås

Telefon: 0302-18586
Fax:

Borås

Säljarnas

Säljarnas är ett partipolitiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter som inte är kopplat till något politiskt parti eller anslutet till någon centralorganisation. Vi är en ideell organisation som styrs demokratiskt av medlemmarna.

Alströmergatan 9 1tr

SE-112 47 Stockholm

Telefon: 08-6170200
Fax:

Stockholm

Transportbandföretagens Riksförbund

Transportbandföretagens Riksförbund, TBR, är en rikstäckande branschorganisation för företag som tillhandahåller, levererar, servar och reparerar transportband. TBR:s främsta uppgift är att utveckla och företräda medlemsföretagens intressen inom ovanstående och närliggande verksamheter, allt i syfte att få fram bättre produkter och service till sina kunder.

Box 22307

SE-104 22 Stockholm

Telefon: 08-4401174
Fax: 08-4401171

Stockholm

Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd

TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportsektorn. Verksamheten bedrivs genom kurser och projekt som tar sikte på yrkeskunskap och arbetsmiljö. Vi samverkar med skolor och myndigheter samt utarbetar informationsmaterial och läromedel.

Box 1826

SE-171 26 Solna

Telefon: 08-7345200
Fax: 08-7345202

Solna